نوآوری های شرکت ماشین طیور و افق های روشن آن

فیلم حضور شرکت ماشین طیور در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران ۱۳۹۴

A

شهرک صنعتى پرند ، میدان صنعت، بعد از میدان فناورى، خیابان گلزار، خیابان گل آذین پ ٢٧

 

(+۹۸)۹۱۲۱۱۸۲۸۷۴

 
 

(+۹۸)۲۱ ۵۶۴۱۷۰۳۶

 
 

(+۹۸)۹۱۲۷۶۴۵۸۰۶